Algemene voorwaarden Mettendaf Advocatuur.

1. Mettendaf Advocatuur is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.

2. Uitsluitend Mettendaf Advocatuur geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten.

3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mettendaf Advocatuur is te allen tijde beperkt tot de maximale dekking die de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mettendaf Advocatuur in voorkomend geval verstrekt. Voor het meerdere zal Mettendaf Advocatuur door de opdrachtgever worden gevrijwaard. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het aan Mettendaf Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag tot een maximumbedrag van € 25.000,00. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Mettendaf Advocatuur aansprakelijk is. Het hiervoor gestelde in dit artikel geldt ook als de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

4. Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Mettendaf Advocatuur in verband met een door of vanwege Mettendaf Advocatuur aan de opdrachtgever verleende dienst, komt de door de opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 3 vermelde limieten.

5. Niet alleen Mettendaf Advocatuur maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

6. Mettendaf Advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behoudens in geval van deurwaardersbijstand en de inschakeling van rolwaarnemers, bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Mettendaf Advocatuur voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Mettendaf Advocatuur derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door Mettendaf Advocatuur mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Mettendaf Advocatuur aanvaard.

7. Tenzij anders overeengekomen is de cliënt van Mettendaf Advocatuur honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Mettendaf Advocatuur worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt van Mettendaf Advocatuur verschuldigd de verschotten die Mettendaf Advocatuur ten behoeve van de cliënt betaalt en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax, fotokopieën en dergelijk) die op een percentage van het honorarium worden vastgesteld . Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.

8. Door Mettendaf Advocatuur te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden betaald bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Indien de client(e) ingebreke blijft om aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen , zal onverwijld een incassoprocedure worden opgestart. Zowel de wettelijke rente, als de invorderingskosten-berekend volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten  komen voor rekening van de client(e). Van de client(e) overeenkomst en/of deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

9. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 7 jaar worden bewaard waarna Mettendaf Advocatuur het recht heeft het dossier te vernietigen.

10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mettendaf Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien Mettendaf Advocatuur als eisende partij optreedt, heeft zij de optie om het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

11. De in Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde voorwaarden. Mettendaf Advocatuur is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Mettendaf Advocatuur is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 53228324.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam op 10 augustus 2011 onder depotnummer : 87/2011Mettendaf Advocatuur - Daalwijkdreef 47 - 1103 AD Amsterdam - Tel (020) 8203599 - Fax (020) 8908530
BTW nr. NL156199312B01 - Stichting Derdengelden Mettendaf IBAN NL74RABO0130563633
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.